Saturday, January 16, 2016

From the भोजप्रबन्धः बल्लालसेनेन विरचितम् 

मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणो
हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः |
सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां |
यथौषधं स्वादु हितञ्च दुर्लभम् ||५८||Wisdom is knowledge together with goodness. -- S. Wujastyk

No comments:

Post a Comment